เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/08/2022 อ่าน: 1,750 ครั้ง


เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน จำนวน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานในลักษณะงานจ้างนั้นๆ สำหรับตำแหน่งงานที่ ใช้ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และ
3) มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่ 3) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุก สาขาวิชา ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เช่น ผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา วิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เช่น ผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ต.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เช่น ผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

4. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
1. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
2. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท
3. ผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุก สาขาวิชา ให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป
5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน จำนวน 9,000 ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1,000 รวมค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ น้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึก

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - 26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร