โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/08/2022 อ่าน: 2,579 ครั้ง


โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ปีงบประมาณ 2565

1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ
อัตราค่าจ้าง วันละ 560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินละนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอื่นๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

3 ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอื่นๆเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)
ปฏิบัติงานที่ งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอื่นๆเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 8 - 24 สิงหาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 12.00-13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

ประกาศรับสมัคร