สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/08/2022 อ่าน: 2,523 ครั้ง


สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) ตำแหน่งพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
7. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชากายภาพบำบัด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
7. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

3) ) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา เงินเดือน 13,460 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือ ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
2. มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้
5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
7. คุณสมบัติอื่นซึ่งคณะกรรมการสอบพิจารณาว่าเหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (09.00 - 15.30 น.)

ประกาศรับสมัคร