โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว

สร้างเมื่อ: 16/08/2022 อ่าน: 1,586 ครั้ง


โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 ตำแหน่ง
ด้วยเงินบำรุงการศึกษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท (ป.ตรี 5 ปี) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท (ป.ตรี 4 ปี) เพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท

1. คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2542 ข้อ 2 ทุกประการ
1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก แนะแนว
1.4 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสอบคัดเลือก
1.5 ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย) 2. การรับสมัคร

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ (อาคาร 6) โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

ประกาศรับสมัคร