กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 910 ครั้ง


กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, Internet หรือ SPSS
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

น เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 1212-1213 หรือ 02-653-4906 หรือ 090-986-6923 หรือ 081-608-7627
1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซด์ htp://audit.dld.go.th หรือ www.dld.go.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2565) หรือ ขอรับใบสมัคร พร้อม ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6) ถนนพญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ในวันและเวลาราชการ
2. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทางจดหมาย สามารถจัดส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานและรับรอง ความถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ”) ซึ่งการจัดส่งทางไปรษณีย์จะถือว่า รับเอกสารในวันเวลาที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ลงทะเบียนรับเอกสารภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ
3. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครทาง E-Mail ให้สแกนใบสมัคร รูปถ่ายและหลักฐานพร้อมรับรอง ความถูกต้องทุกฉบับให้ครบถ้วน ส่งมาที่ E-Mail: audit@dld.go.th ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร