ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,358 ครั้ง


ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์
ด้วยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัคร ผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์ อัตราค่าจ้างวันละ 350.- บาท จึงกำหนดหลักเกณฑ์ การรับสมัครดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงปิดรับสมัคร)
1.3 ต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทาง ราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับ ราชการทหารกองประจำการแล้วและไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
1.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
1.5 มีสุขภาพร่างกาย จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อยสามารถ ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
1.8.1 โรคเรื้อน
1.8.2 วัณโรคในระยะอันตราย
1.8.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
1.8.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจาก งานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความปิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยหรือทุจริต ต่อหน้าที่จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

2. การรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ต้องยื่น ใบสมัครเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) พร้อมแนบสำเนาเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ซึ่งมีชื่อของผู้สมัครรวมอยู่ด้วย)
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์) ของทางราชการ ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร -
 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารทางการทหาร
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ แผนกธุรการ ชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 ถึง 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-222304 ต่อ 108, 091-7718023
ทั้งนี้ ผู้ที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีจะเลิกจ้างทันที และจะพิจารณาดำเนินคดี ทางอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศรับสมัคร