สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,437 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง  1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 14,000 บาท

 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุระหว่าง 20 - 45 ปี
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมาย  
7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
2) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร กำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 265-6108 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร