บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,920 ครั้ง


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.1 ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3.2 มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน
3.3 มีความรู้ความสามารถในงานสารบรรณ และงานธุรการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุไว้ตามข้อ 4.1 - 4.5 ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่ fgraswc@ku.ac.th เท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ภายในเวลา 16.00 น. โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ยื่นภายหลังจากวันและ เวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ประกาศรับสมัคร