วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 2,196 ครั้ง


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว วพม.

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 15,000- บาท จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานธุรการ ชั้น 4 วพม. จำนวน 1 อัตรา (หญิง/ชาย )

1.2 อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,000- บาท จำนวน 4 อัตรา
1.2.1 พนักงานธุรการ ชั้น 3 วพม. จำนวน 1 อัตรา ( หญิง/ชาย )
1.2.2 ช่างปรับอากาศ ชั้น 1 วพม. จำนวน 1 อัตรา (หญิง/ชาย )
1.2.3 พนักงานธุรการชั้น 1 วพม. จำนวน 1 อัตรา ( หญิง/ชาย )
1.2.4 พนักงานสูทกรรม วพม. จำนวน 1 อัตรา (หญิง/ชาย )
(รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ และปลดออกจากกองประจำการแล้วเท่านั้น)

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้.
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- 2.1.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการกำเนิด ไม่ใช่โดยการแปลงสัญชาติ
2.1.2 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (การนับอายุตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2547)
2.1.4 เพศชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการการตรวจเลือกได้วัดไว้ (ไม่รับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และ เป็นคนจำพวกที่ 2, 3 และ 4)
2.1.5 เพศหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี และไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ มีความสูงไม่ น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
2.1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างสั่งให้พักราชการหรือถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.8 ไม่เป็นผู้ต้องคดีอาญา
2.1.9 สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง และหากตรวจสอบ พบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้นจึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้
2.1.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของ ศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรองลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ใน ภายหลัง และหากตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้าง หรือระงับการจ้างในภายหลังได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1. พนักงานธุรการชั้น 4 วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ป.ตรี) จำนวน 1 อัตรา
3.2 พนักงานธุรการ ชั้น 3 วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน จำนวน 1 อัตรา
3.3 ช่างปรับอากาศ ชั้น 1 วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าวิชาช่าง อุตสาหกรรม,ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จำนวน 1 อัตรา
3.4 พนักงานธุรการ ชั้น 1 วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา
3.5 พนักงานสูทกรรม วพม. คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 40 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 11 กรกฎาคม 2565 (ในวัน และ เวลาราชการ) ณ อาคารตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และต้องสมัครด้วยตนเอง

ประกาศรับสมัคร