สพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 2,632 ครั้ง


สพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ รายละเอียดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตามแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้แตกต่างจาก ประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษาให้ออกเอกสาร หลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และทาง ตามที่ได้ระบุไว้ใน ประกาศรับสมัคร และให้สถาบันการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามี รายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ โดยให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร
การนับหน่วยกิตจะนับจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ดังนี้
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.phathalung2.go.th หรือขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร