กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 11,226 ครั้ง


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 100 อัตรา ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 3 อัตรา
1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 6 อัตรา
1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 9 อัตรา
1.4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
1.5 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 อัตรา
1.6 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
1.7 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 5 อัตรา
1.8 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 5 อัตรา
1.9 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
1.10 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 อัตรา
1.11 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
1.12 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 15 อัตรา
1.13 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
1.14 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 7 อัตรา
1.15 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ตาม ผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.1 สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ที่กำหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
2.2.2 เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ขณะเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษา ต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้คณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
2.3 ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทำการคัดเลือก ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2279-9520 ต่อ 51106, 51113

ประกาศรับสมัคร