โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 1,467 ครั้ง


โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1 ผู้สนใจจะสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ www.jvnkp.go.th หัวข้อ “ข่าวสมัครงาน
2 กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้เรียบร้อยก่อนยื่นให้ เจ้าหน้าที่
3 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร