โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,765 ครั้ง


โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด โรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
1.1 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับส่วนหน้า จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน ปริญญาตรี 20,000 บาท
2.1.1 .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง
2.1.2 มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริการพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม
2.1.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2.1.4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
2.1.5. สามารถทำงานนอกวเลาราชการ และทำงานเป็นกะได้
2.1.6 มีใจรักในการบริการ อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ได้ดี และทำงานเป็นทีมได้
2.1.7 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

2.2 ตำแหน่ง พ่อครัว/แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ประถมศึกษาขึ้นไป (ต่ำกว่าปวส.) 13,000 บาท
2.2.1 มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม หากมี ประสบการณ์ทำครัวร้านอาหาร โรงแรม หรือรีสอร์ทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.2 สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
2.2.3 มีใจรักบริการ อดทน เสียสละและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
2.2.4. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สุภาพเรียบร้อย ทำงานเป็นทีมได้
2.2.5 มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2.2.6 มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกทีมงานครัว และทีมงานจัดเลี้ยงใน การจัตไลน์อาหารบุฟเฟต์ การทำของตกแต่งจานอาหาร ไลน์อาหาร หรือโต๊ะอาหาร

ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ https://nkpt.ssru.ac.th และ http://personnel.ssru.ac.th ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครได้ทาง Email : hrssru.nkpt@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2525 - 24 พฤษภาคม 2525 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร