สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,124 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก

ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก
- อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 280/1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 8228 ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร