สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 331 ครั้ง


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 19-25 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.2 ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
(2) เป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(3) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานเป็นการชั่วคราว ในลักษะเดียวกันกับการพักงาน หรือพักราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(8) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน ของรัฐ
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะอนุกรรมการอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติทั่วไป หรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร เป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้ เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทร 0 3960 9855 ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และกรอกใบสมัคร ด้วยลายมือตนเองเท่านั้น โดยนำไปยื่นพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร