โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,885 ครั้ง


โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
2 เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
3 พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
4 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 บุคคลพลเรือน ชาย - หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับตาม พ.ศ. )
2.2 สำเร็จการศึกษา
2.2.1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรปริญญา สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
2.2.2.ตำแหน่ง เภสัชกร หลักสูตรปริญญา สาขา เภสัชศาสตร์
2.2.3.ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น(ม.3) หรือตอนปลาย(ม.6)
2.2.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย(ม.6)
2.3 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2564
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใดๆ มาก่อนหรืออยู่ ในระหว่างดำเนินคดีและไม่เป็นผู้ติตหรือเสพยาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะตัดสิทธิและระงับการบรรจุ และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
2.8 มีส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม.ขึ้นไป
2.9 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดหากสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้จะเรียกร้อง ใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิใต้
2.10 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มาแล้วไม่น้อย กว่า 2 เข็ม

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ (0830 - 1630)
7 พฤษภาคม 2565 เวลา 1500 ณ โรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว ให้สอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037-3211591 ต่อ 131

ประกาศรับสมัคร