โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,298 ครั้ง


โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2) มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
(3) มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาการบัญชี
(2) มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
(3) มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2) มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
(3) มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

1.4 ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
- ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400.- บาท
- ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500.- บาท
- ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้อ่านออกเขียนได้
(2) ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โดยกำหนดการยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2565 รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00น. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร