โรงเรียนอนุบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,141 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานครัว จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย จำนวน 2 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 2 อัตรา)
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมปฏิบัติงานในเตรียมและการประกอบอาหาร เป็นอาหารส่งนักเรียนตามอาคารเรียน ล้างภาชนะ ปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย
3. ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศหญิง มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
1.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในระหว่าง วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร