สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 874 ครั้ง


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งพนักงานธุรการ งบรายจ่ายอื่น ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
2) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
6) มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : word, excel,powerpoint และสามารถใช้ระบบ Internet ได้เป็นอย่างดี
7) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย ระเบียบ/ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
8) มีความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมเอกสารในการ ประชุมสัมมนาฯ
9) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมทั้งภาษาพูด และเขียน
10) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุป
เหตุผล
911) มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
12) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
13) มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
14) เป็นผู้มีความมุ่งมั่นและทำงานเชิงรุก
15) สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
16) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ (ซึ่งต้องเป็นการ ตัดสินใจที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางของทีมโดยภาพรวม)
17) สามารถติดต่อ ประสานงาน และทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กร เอกชน และชุมชนได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการ ยกเว้น จึงมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกได้

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) จัดทำแผนปฏิบัติงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน/ผล พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายงาน เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3) ปฏิบัติงานในการจัดทำ/ติดตามตรวจสอบ แผนหรือโครงการของหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอในการ กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
4) ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ
5) จัดทำเอกสาร ข้อมูล/บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บริการ แก่สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในภาพรวม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
7) ปฏิบัติงานในการจัดทำ/ติดตามตรวจสอบ แผนงบประมาณโครงการฯ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ รวมทั้งใช้ เป็นข้อมูลสำหรับนำเสนอในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
8) สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินตามแผน/ผล งบประมาณการ ดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
9) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ รายเดือน ไตรมาส และ รายปีของหน่วยงาน
10) ประสานงานการจัดสัมมนาของโครงการฯ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
11) บริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศของโครงการฯ
12) ปฏิบัติงานด้านการประสานการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
14) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับแต่วันยื่นข้อเสนอ)
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป
3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
4) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
5) ไม่เป็นผู้ดำรงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
6) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word,excel,powerpoint และสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี
7) มีความสามารถในการร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมเอกสารในการ ประชุมสัมมนา รบรวมจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานหนังสือ และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูล ต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8) มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจ หรือสังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
9) ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมา ก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ลงทะเบียนเอกสารรับ - ส่งเอกสารภายใน - ภายนอกในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
2) ร่างโต้ตอบหนังสือ
3) รวบรวม จัดเก็บ เอกสารงานติดตามประเมินผลและงานตามภารกิจของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานของทางราชการ
4) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือและเอกสารเข้า - ออก ก่อนเสนอผู้บริหาร
5) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
6) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกในหน่วยงานเดียวกัน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
7) จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
8) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด
9) อำนวยความสะดวกด้านเอกสารให้กับผู้มาติดต่อราชการ
10) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับกองตรวจราชการตามที่ได้รับ
มอบหมาย
11) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สามารถขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 5 - 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ชั้น 2 ห้อง 203 โทรศัพท์ 0 207 3641-5 ต่อ 11 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร