ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,987 ครั้ง


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา รับสมัครตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยะลา ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต ฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
สำหรับพระภิกษุและสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้ารับ คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.2. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดยะลา https://ylajc.coj.go.th โดยให้สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ PDF และ ยื่นใบสมัครทาง E - mail : ylajc@coj.go.th หรือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่กลุ่มงานช่วย อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา อาคารศาลจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (เมื่อส่งใบสมัคร แล้ว ให้ผู้สมัครโทรศัพท์ยืนยันการส่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7320 3516 ต่อ 108)

ประกาศรับสมัคร