โรงพยาบาลเถิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/05/2022 อ่าน: 2,133 ครั้ง


โรงพยาบาลเถิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเถิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลเถิน (จ้างเหมาบริการ)

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ 2 อัตรา
(ปฏิบัติงาน งานห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา)
(ปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล (พนักงานเก็บขยะ) จำนวน 1 อัตรา)

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1.1.1 มีสัญชาติไทย
1.1.2 เพศชาย หรือ เพศหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
1.2.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.1.4 ได้รับวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ (ตามแนบท้ายประกาศ) ด.ด.5 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง 1.1.2 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์
1.2.1 มีสัญชาติไทย
1.2.2 เพศหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
1.2.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.2.4
(1) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 1 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กรรมการกำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.2.5 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
1.2.6 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

1.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.3.1 มีสัญชาติไทย
1.3.2 เพศชาย หรือ เพศหญิง มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
1.3.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.3.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.3.5 มีทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกข้อมูล การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การรวบรวมข้อมูล จัดทำ
รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
1.3.6 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
1.3.7 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

1.4 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงาน งานห้องฉุกเฉิน)
1.4.1 มีสัญชาติไทย
1.4.2 เพศชาย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์
1.4.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.4.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.4.5 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
1.4.6 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

1.5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานสุขาภิบาล (พนักงานเก็บขยะ))
1.5.1 มีสัญชาติไทย
1.5.2 เพศชาย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์
1.5.3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
1.5.4 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
1.5.5 เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษในคดีร้ายแรง
1.56 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
1.5.6 สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง

วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเถิน ตึกเก่า ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร