สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

สร้างเมื่อ: 11/05/2022 อ่าน: 3,367 ครั้ง


สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
2. ในกรณีที่เป็นลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 แต่ได้จบการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตร ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล ตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.118/2279 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0210.118/8392 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
3. ผู้มีคุณสมบัติตามข้อที่ 2 จะต้องแนบหนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างประกอบการขอสมัครด้วย

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภาคเช้า 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยใส่หน้ากากอนามัย และผู้สมัครทุกคนต้องมีหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตาม เกณฑ์ หรือหากไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องมีผลการตรวจเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร