สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 731 ครั้ง


สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี นับแต่วันรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัยตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือในระดับที่สูงกว่า (ทุกสาขาวิชา)
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
(3) สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่และพักค้างแรมได้
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี
(5) มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
(6) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
(7) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครคิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 369 หมู่ 2 ตำบลผาบ่อง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ตรงข้ามกับ อบต.ผาบ่อง ติดกับสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร (สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5361 1276

ประกาศรับสมัคร