สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 758 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1/2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งบรรณารักษ์

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้าน บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
4.2 ไม่เป็นผู้ที่ทุพพลภาพทางกายจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ใน กฎ ก.พ. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้งไม่มีอาการทางจิตประสาท ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4.5 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมทั้งไม่เป็นผู้เสพหรือ ติดยาเสพติดใด ๆ
4.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือ เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
4.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.8 ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4.9 เป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาราชการ มีความรับผิดชอบ ส่งมอบงาน ได้ทันตามเวลาที่กำหนดครบถ้วนและมีคุณภาพ มีข้อคิดเห็นตามหลักวิชาการและมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างแท้จริง

รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/e-mail ตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2565

วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและสนใจ สามารถ Download แบบฟอร์ม ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ” นำส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้
7.2.1 สมัครด้วยตนเอง
ที่กองบรรณสารและห้องสมุด ฝ่ายบรรณสาร อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่ฝ่ายห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ อาคารศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
7.2.2 สมัครทางไปรษณีย์
เรียน ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “สมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์”
7.2.3 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
โดยสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานแนบส่งมาทาง library@mfa.go.th
หมายเหตุ : - การส่งใบสมัครโปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงนามกำกับสำเนาเอกสาร ให้เรียบร้อย
- ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะเอกสารที่ส่งไปรษณีย์ภายใน วันที่ 28 มกราคม 25615
- โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 203-5000 ต่อ 23903 – 5 และ 23971 – 3

ประกาศรับสมัคร