สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,388 ครั้ง


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ จัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 วงเล็บมุมซองว่า “ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มกราคม 2565 โดยจะถือวันที่ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นสำคัญ และใบสมัครที่ส่งหลังวันที่ 26 มกราคม 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ด้วยการโอนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ชื่อบัญชี สนง.ป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 705-0-22456-1 โดยสามารถโอนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกธนาคาร หรือทาง Internet banking ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 มกราคม 2565 ในเวลาราชการเท่านั้น ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครหลังวันที่ 26 มกราคม 2565 จะไม่ได้รับการ พิจารณา ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.3 ให้ผู้สมัครสอบ เก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ฉบับจริง) ไว้ด้วย และพิมพ์สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ แนบส่งมาพร้อมใบสมัครด้วย

ประกาศรับสมัคร