สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 4,637 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเกาะพีพี
- ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
3 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

2 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านคลองขนาน สสอ.เหนือคลอง 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านทุ่ง สสอ.เมืองกระบี่ 1 อัตรา
- ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและบัญชี

3 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลคลองท่อม 1 อัตรา
- ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด
3 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลเกาะพีพี - ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
2 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลคลองท่อม 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลลำทับ 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านพรุเตย สสอ.คลองท่อม 1 อัตรา
- ค่าจ้าง วุฒิ ปวส. 10,200 บาท, วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
2 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญหรือ
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอิเล็คทรอนิกส์
4 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอเน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัคร ด้วยตนเองที่หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ https://kbo.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร