สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2022 อ่าน: 2,219 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเบียน จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน วันละ 600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ /สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายทาง ดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) และ ไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้น โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร