เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/01/2022 อ่าน: 3,290 ครั้ง


เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครเกาะสมุย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการ
2.มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่ต่ำกว่า 5 ปี)
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่ต่ำกว่า 5 ปี)
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท 2) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กองสวัสดิการสังคม
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานเอกชนหรือส่วนราชการ
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ไม่ต่ำกว่า 5 ปี)
3. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล
ตำแหน่งคนงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งคนงานเทศกิจ จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สำนักการศึกษา
ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดคุณวุฒิทางการศึกษา
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม ดูแล วัสดุครุภัณฑ์ได้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร