(ครั้งที่ 2) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,269 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


(ครั้งที่ 2) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักบำบัด

ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาทต่อเดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
2.1 เพศชาย/เพศหญิง
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
2.4 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานที่รับจ้าง เช่น โรคลมชัก หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง เป็นต้น

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนอำนวยการและการจัดการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร