ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,518 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
3.1 เป็นประชาชน คนตกงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)
3.2 มีสัญชาติไทย
3.3 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.4 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
3.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-275249 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร