สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 2,563 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานจุดตรวจ (Checking Point) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2
อัตราค่าจ้างเหมา 10,500.- บาท / เดือน

2. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
2.1 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันลงนามในสัญญา)
2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
2.5 สามารถปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.6 เป็นผู้ผ่านการประเมินความสามารถจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร