มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 1,900 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองแผนงาน

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.2 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 มีดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาสำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
2. สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร (แนบหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร)
3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ HTP, CSS, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP
6. มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) และคำสั่ง SQL
7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP Framework (Codelgniter, Phalcon) จะพิจารณา เป็นพิเศษ
8. มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
9. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.3 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาสำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
2. สำหรับเพศชายต้องไม่มีภาระทางการทหาร (แนบหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร)
3. หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม สามารถ ทำงานเป็นทีมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตาม
5. มีความรอบคอบและความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และจัดทำเอกสารราชการ
6. มีความรู้ และสามารถจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนและโครงการต่าง ๆ ได้
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ/หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามขั้นตอน

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร