ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 499 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
 
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000.- บาท

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ กพ. กำหนด
1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
1.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2 ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร
2.3 มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และ การขนส่งทางบก
2.4 มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ การใช้และจัดการอุปกรณ์และ เครื่องมือประจำรถ การจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการปฏิบัติงานได้ รวมถึงความสามารถ ในการใช้ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
2.5 มีความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัยและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบและมาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัยตามที่กำหนด ตลอดจนกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
2.6 รู้จักเส้นทางในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 116 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4525 4788 โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด (ผังเส้นทางตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ประกาศรับสมัคร