วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 3,411 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. งานที่รับสมัคร
1.1 พนักงานดูแลความสะอาด จำนวน 11 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่หอพักชบาแดง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 2 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่ติดการพนัน
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกฎ ก.พ.
6. ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำผิดร้ายแรง
8. ไม่เป็นผู้ติดสุรา ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติดทุก ประเภท รวมทั้งป่วยด้วยโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 9 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่หอพักชบาแดง ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 2 อัตรา)
อัตราเดือนละ 9,300 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเพศชาย
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากเป็น ผู้เคยปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยหรือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่ติดการพนัน
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกฎ ก.พ.
7. ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำผิดร้ายแรง
9. ไม่เป็นผู้ติดสุรา ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด ทุกประเภท รวมทั้งป่วยด้วยโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

1.3 พนักงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเดือนละ 8,100 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปี,
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านทำสวนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่ติดการพนัน
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกฎ ก.พ.
6. ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ กระทำผิดร้ายแรง
8. ไม่เป็นผู้ติดสุรา ไม่เป็นผู้เสพหรือเคยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด ทุกประเภท รวมทั้งป่วยด้วยโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานพัสดุและ อาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอำนวยการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  www.bunu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 - 23 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4229 5406

ประกาศรับสมัคร