มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครอาจารย์โรงเรียนสาธิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 1,098 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครอาจารย์โรงเรียนสาธิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1832/2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1197 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,000 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ หรือ
1.5 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิชาเอก) ที่มีประสบการณ์ การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
(จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
1.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้
1.6.1 ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
1.6.2 ผู้มีวุฒิปริญญาโท ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.50
1.7 ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาเอกสารตาม ข้อ 1.4 – 1.6 มาเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ โดยจัดส่งมายัง Nail : jasirip@kku.acth (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร