สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/09/2021 อ่าน: 2,912 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์ GPS เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
จำนวน 3 อัตรา (ระบบจ้างเหมา)

ค่าตอบแทนเดือนละ 12,080 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
2) มีสัญชาติไทย
3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือน โดยต้องแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เลขที่ 354 หมู่ที่ 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 042-423489 หรือ โทร.1584 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศรับสมัคร