ท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/04/2021 อ่าน: 3,869 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามท่าอากาศยานสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานสกลนคร กรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขการตลาดหรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

2ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาหรือเป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจ อาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายืนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(1) อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 - 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) สุขภาพ
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
- มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม กับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง น้อยกว่า 30เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน ที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/ 20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ วัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยาน กำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4 ตำแหน่งช่างโยธา
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ

5 ตำแหน่งช่างเครื่องกล
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน สกลนคร กลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน ชั้น 2 กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่า อากาศยานสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

ประกาศรับสมัคร