กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 1,164 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม



กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 13 /2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่ง นักวิจัยด้านการจัดทำความตกลงการค้าเสรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 - 25,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง)
ระยะเวลาการจ้าง พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 (อาจมีการพิจารณาต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไป)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุระหว่าง 21 - 35 ปี
(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทในสาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ และ/หรือกฎหมายองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง/คดีบุคคล และ/หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในภูมิภาค อาทิ อาเซียน สหภาพยุโรป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4) มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีหรือดีมาก
(5) มีทักษะในการค้นคว้าและสามารถศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/เชิงวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อาทิ Office 365 Word Excel และ PowerPoint ในการ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากมีความสามารถและความสนใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
และการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
(6) มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
(7) มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. (พ.ศ. 2553) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
(8) มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม ซึ่งรวมถึง
(8.1) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8.2) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ เพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

กำหนดการ สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร