กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/04/2021 อ่าน: 6,154 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5- 22 เมษายน 2564

รายละเอียด
ประกาศกองพลทหารราบที่ 15 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564

1 เสมียน จำนวน 6 อัตรา
2 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
3 พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา
4 พลขับรถ จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และ เพศชายเท่านั้น
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2534 - 2542)
2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับแก้ไข
2.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาล หรือ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ (ไม่รับพิจารณาบรรจผู้ที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกกรณี) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข .
2.6 ผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือ ระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 นายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
2.11 ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.12 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.13 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ สังกัด กองพลทหารราบที่ 15 จะต้องปฏิบัติงาน ณ กองพลทหารราบที่ 15 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง เสมียน รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยใด้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2546) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2534) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกอง ประจำการจนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2546) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2534) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์ เท่านั้น

3.3 ตำแหน่ง พลสูทกรรม รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2546) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2534) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหาร

3.4 ตำแหน่ง พลขับรถ รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ จนครบกำหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว เพศชาย ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2542) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ.2534) คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5- 22 เมษายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองได้ ณ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใบสมัคร 200 บาท ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 35 โทร.073 - 424-0-20 โทร.ทบ. 43711 - 2

ประกาศรับสมัคร