กองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/02/2021 อ่าน: 2,639 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกองพลทหารราบที่ 7 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2564

รายละอียด
ประกาศกองพลทหารราบที่ 7 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เสมียนเสบียง ตอนสูทกรรม มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.7 พัน.1
2. เสมียนพิมพ์ดีด ตอน บก.พัน.ร้อย.สสก.ร.7 พัน.2
3 เสมียนกองร้อย ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5
4 พลขับรถ ตอน.บก.กรมร้อย.บก.ร.17
5 พลขับรถ ตอนส่งกำลังกองพัน มว.บริการ ร้อย.สสช.ร.17 พัน.2
6 พลขับรถ หมู่ ค.81 มม.มว.ค.81 มม.ร้อย.สสก.ร.17 พัน.3
7 เสมียนกองร้อย ร้อย.อวบ.ร.17 พัน.4
8. พลขับรถ หมู่ ป.ร้อย.ป.ป.พัน.7 พล.ร.7
9. เสมียนกองร้อย บก.ร้อย.ร้อย.ป.ป.พัน.17 พล.ร.7

คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.2 เป็นชายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช 2564 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2546)
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข
2.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่นๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครและกรอกในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการแต่ครั้งแรกซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อกองทัพบกได้ภายหลัง ดังนั้นจะสงวน สิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ และยืนยันในใบสมัคร ในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้อง สิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 งดรับบุคคลพลเรือนชาย ที่เกิดปีพุทธศักราช 2543 - 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
2.10 ประเภทบุคคลที่จะมีสิทธิสมัครสอบ
2.10.1 บุคคลพลเรือนชาย เป็นผู้ที่มีอายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2564 นับถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2543) และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการเรียบร้อยแล้ว และ ผลการตรวจเลือกจับได้ใบดำเท่านั้น
2.10.2 ทหารกองหนุน เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2564 นับถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2546) และสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5) หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้าประจำการมาแล้ว หรือปลดจากประจำการแล้ว

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เสมียน
3.1 เป็นบุคคลพลเรือน/ ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5) อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2564 นับถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2546)
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ
4.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น (งดรับบุคคลพลเรือน) หรือผู้สำเร็จการศึกษา วิชาทหาร (รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5) อายุ 22 ปี ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2564 นับถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2542)
4.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีความรู้ ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะ ใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
4.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษ สำหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

สถานที่จำหน่ายและรับสมัครสอบ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2564 หมายเลขโทรศัพท์ 053-298817 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร