สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 23/02/2021 อ่าน: 1,223 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาเป็นพนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ เดือนละ 13,000.- บาท

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 25 ปี และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/เทียบเท่า และพ้นพันธะทางทหาร
(3) มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานและ พักค้างคืนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน ได้
(4) หากมีประสบการณ์การด้านขับรถตู้อย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้ด้านงาน ช่างยนต์จะรับไว้พิจารณาเป็นกรณพิเศษ
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

สถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร