สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 11 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/02/2021 อ่าน: 10,574 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564

1 รหัสตำแหน่ง 01 หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนา นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร
1) อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์การทำงานและบริหารงานด้านงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานจัดการความรู้ที่ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ปี
4) มีความรู้และความเข้าใจในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นแกนหลัก กระบวนการพัฒนา กลุ่ม/องค์กรชุมชนและเครือข่าย
5) มีความรู้และทักษะในงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการความรู้ และ การพัฒนาองค์ความรู้
6) มีทักษะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เช่น การฟัง การจับประเด็น การตั้งคำถาม และ การจัดทำรายงานการพัฒนา
7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และโปรแกรม SPSS ได้
8) มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้ดี
9) หากมีผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

2 รหัสตำแหน่ง 02 หัวหน้างานการเงิน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
1) อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อุปกรณ์สำนักงาน และระบบ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การธนาคาร ภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน
6) มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน
7) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 
3 รหัสตำแหน่ง 03 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) หากมีประสบการณ์งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนงานและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) สามารถสรุปและเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
5) ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

4 รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน รวม 4 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน 1 อัตรา สำนักงานภาคใต้ 1 อัตรา และสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 2 อัตรา
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และการเมืองการปกครอง
4) มีความสามารถในการประสานงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้
5) มีความสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอด
6) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
7) ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 รหัสตำแหน่ง 05 นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักสินเชื่อ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
3) มีประสบการณ์ในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 6 เดือน และ หากเป็นประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีทักษะในการเขียน การเรียบเรียง สรุปเหตุผล การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน สามารถทำงานเป็นทีมและบุคคลหลากหลายประเภทได้

6 รหัสตำแหน่ง 06 สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง
3) หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคีสถาปนิก จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการออกแบบและวางผังชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วน ร่วมของชุมชน พัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถดำเนินการออกแบบ วางแผนบริหารงานก่อสร้างชุมชนได้ ด้วยตนเอง
5) สามารถจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลข้อมูล และการเขียนรายงาน
6) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น GIS

7 รหัสตำแหน่ง 07 เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานภาคเหนือ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานข้อมูลหรือด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบ การจำแนก การสรุปข้อมูล
5) มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เครื่องมือเพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูล
6) สามารถเขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานการประชุม รายงานเชิงบริหาร รายงานเชิง นโยบายสาธารณะ
7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน และคุณสมบัติทั่วไป อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2564
1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่กำหนด
2 ส่งไปรษณีย์มายังสำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เลขที่ 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ระบุมุมซอง “สมัครงาน” ทั้งนี้ จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารของผู้สมัครเป็นวันยื่นใบสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2378 8300 ต่อ 8266 , 8265 สำหรับเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับการ สัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

ประกาศรับสมัคร