วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 2,731 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามวิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 (อัตราสิบเอก) (ชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา รับ เงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 13.5 (8,610 บาท)

1. ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
1.1 เสมียน (ชกท.710) วทบ.(อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า จำนวน 2 อัตรา (ชาย 1 อัตรา และ หญิง 1 อัตรา)
1.2 เสมียน (ชกท.710) วทบ.(อัตรา ส.อ.) จำกัดเหล่า สบ.จำนวน 2 อัตรา (ชาย 2 อัตรา)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับบุคคล พลเรือนชาย ที่เกิดในปี 2543 – 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มี คุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ ตนมีอยู่ไม่ได้
2.3 ผู้สมัคร, บิดา และมารดาของผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.5 งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด และที่มียศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ.
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจ เลือกทหารแล้ว) ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ ถึงเกณฑ์การตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และ ขนาดรอบอก 75/79 เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) BMI = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม)/ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร) โดยมีผลการวัดดัชนีความหนาของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 - 22.9 หรือโดยอนุโลมได้ไม่เกิน 24.9)
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิด ฐานประมาท หรือลหุโทษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร

สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 ในเวลาราชการ (07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ ตึกกิตติเสนาวิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2241 0223

ประกาศรับสมัคร