กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 38,501 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) จำนวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
- เฉพาะเพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาด ของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
- เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่า ที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 27 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
- เฉพาะเพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของ สัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) จำนวน 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติพิเศษ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
- เฉพาะเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
- เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่า ที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

3. ตำแหน่งว่างของแต่ละสนามสอบ
3.1 ตำแหน่งว่างสนามสอบกรุงเทพมหานคร
- หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

3.2 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดระยอง
- หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

3.3 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดราชบุรี
- หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

3.4 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดนครราชสีมา
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

3.5 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดขอนแก่น
- หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 - หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

3.6 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี
- หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)

3.7 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดนครสวรรค์
- หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

3.8 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
- หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

3.9 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
- หน่วยที่ 10 ตำแหนงพนักงานพินิจ (หญิง)

3.10 ตำแหน่งว่างสนามสอบจังหวัดสงขลา
- หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ)
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
- หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน)
 - หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
- หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

3.11 ตำแหน่งว่างสนามสอบบ้านกาญจนาภิเษก
- หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน)
 - หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย)
- หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง)

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-30 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร