โรงพยาบาลโชคชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/02/2021 อ่าน: 4,197 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงพยาบาลโชคชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโชคชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม
อัตราค่าจ้าง : 320บาท/วัน , ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าตอบแทนอื่น ๆ และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
5. มีพฤติกรรมบริการดี พูดจาสุภาพ
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรืออยู่ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารักเกียจแก่สังคม
7. ไม่เป็นโรคจิต/ประสาท
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
9. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
10. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานโภชนาศาสตร์
อัตราค่าจ้าง : 320บาท/วัน , ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา , ค่าตอบแทนอื่น ๆ และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
3. มีความขยัน อดทน
4. สามารถทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ มีความเสียสละ
5. มีพฤติกรรมบริการดี พูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์ได้
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรืออยู่ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารักเกียจแก่สังคม
7. ไม่เป็นโรคจิต/ประสาท
8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 18.00 น. ได้
9. สามารถขึ้นเวรผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน หน้าที่รับผิดชอบได้
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
11. สามารถประกอบอาหารได้

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง : 320บาท/วัน , ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา , ค่าตอบแทนอื่น ๆ และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
2. สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ร่างกายแข็งแรง สามารถยกของหนักได้
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3) ขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
5. มีพฤติกรรมบริการดี พูดจาสุภาพ
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรืออยู่ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
7. ไม่เป็นโรคจิต/ประสาท
8. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

4. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง : 320บาท/วัน , ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา , ค่าตอบแทนอื่น ๆ และมีสิทธิ์ในการเบิกค่าประชุม / ฝึกอบรม / สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะตำแหน่งนี้
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) / ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้
3. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
4. มีพฤติกรรมบริการดี พูดจาสุภาพ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีม
6. มีวินัยตรงต่อเวลา และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
7. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน
8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรืออยู่ในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
9. ไม่เป็นโรคจิต/ประสาท
10. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Micro soft office ได้

สถานที่รับสมัคร ขอใบสมัคร และสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (เฉพาะวัน และเวลา ราชการ) ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัย โทร. 0 4449 1161 ต่อ 131 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร