สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง

สร้างเมื่อ: 21/02/2021 อ่าน: 1,605 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการชลบุรี | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนการขนส่ง จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ฝึกและ โรงเรียนการขนส่ง ประจำสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
อัตราค่าจ้าง 19,850.- บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
(1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาตรีทุกสาขา
(2) มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี
(3) มีสัญชาติไทย
(4) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์แผนปัจจุบันรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรง และเป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนโดยแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่ระบุวันที่ตรวจร่างกายไม่เกิน 30 วัน
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน ศีลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร เอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเอง

ประกาศรับสมัคร