โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 1,107 ครั้งโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14-18 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา

ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก พลศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตาม ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
5 หากมีความสามารถด้านกีฬาเฉพาะด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล แฮนด์บอล กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร