โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 904 ครั้งโรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-27 มกราคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลรามัน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,032 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
- ต้องตรวจสารเสพติด (ในกรณีวันรายงานตัว)
- ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

สถานที่รับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14-27 มกราคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ เท่านั้น)  ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท และเมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้

ประกาศรับสมัคร