สำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 2,019 ครั้งสำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่)

1. นักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) 1 อัตรา (สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ)
- อัตราเงินเดือนละ 18,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2. เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 1 อัตรา (สำนักงานคลังเขต 2)
- อัตราเงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 2 http://www.cgd.go.th/zone2 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” และส่งใบสมัครถึงสำนักงานคลังเขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
และ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครตามข้อ 3.1 และหลักฐานตามข้อ 3.2 ถึงสำนักงานคลังเขต 2 ผ่านช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง ดังนี้
(1) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ E-mail : zone2@cgd.go.th โดยให้สแกนเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นไฟล์สกุล PDF
(2) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คลังเขต 2 สำนักงานคลังเขต 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา รับจดหมาย เป็นวันยื่นเอกสารประกอบการสมัคร กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการับสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3851-4913 ต่อ 304

ประกาศรับสมัคร