สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

สร้างเมื่อ: 13/01/2021 อ่าน: 7,254 ครั้งสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4010296 จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,200 บาท
สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและแผน ประสานงาน จัดทำแผนงาน/โครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ประมวลผล ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (พูดและเขียน) ได้ในระดับดี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
6. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทักษะในการจัดทำแผนงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
7. เป็นผู้ประสานงานที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์หากมีประสบการณ์ในด้านการทำงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานวิจัย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
8. หากเป็นเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

สถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ สมัครงาน อิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR Recruitment) https://hr.Oop.cmน.ac.th/recruitment/ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ระบบสมัครงาน อิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร